english / polski

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BOTTEGA URSIC

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, podstawy, cele, zakres przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej oraz serwisu internetowego działającego pod adresem: https://bottegaursic.com/.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.
 3. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o:
  1. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy;
  2. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową oraz serwis internetowy działający pod adresem: https://bottegaursic.com/.
  3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z Serwisu.

 

§ 2

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest: Zofia Sobolewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zofia Sobolewska Ursic”, al. Wojska Polskiego 4, 01-532 Warszawa, NIP: 9451922166, REGON: 120696307 (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Kontakt mailowy z Administratorem: client@bottegaursic.com

§ 3

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Podanie Danych Osobowych jest wymogiem koniecznym na etapie negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży oraz wyrażenia zgody na wysyłanie newslettera. Podanie Danych Osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy i wysyłania newslettera.

 

§ 4

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. W toku korzystania z Serwisu przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  1. dane podane w ramach składnia oferty zawarcia umowy, w toku negocjacji lub podczas składania zapisu na newsletter, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail;
  2. dane dotyczące zawartej umowy, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu, kwota, statusy płatności i zamówienia, szczegóły dotyczące produktów, identyfikator płatności.
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
  1. zawierania z Użytkownikiem umów sprzedaży oraz ich realizacji, w tym także ewentualnego rozpatrzenia reklamacji i dokonania zwrotu płatności (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. subskrypcji biuletynu informacyjnego – Newsletter (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. realizacji obowiązków prawnych Administratora, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w tym:
   1. w celu optymalizacji działalności Serwisu,
   2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu.
   3. komunikacji z Użytkownikiem, w tym przesyłania mu próśb o wyrażenie opinii, informacji o promocjach i innych komunikatów – podstawę przetwarzania stanowi zgoda Użytkownika wyrażana przy zakładaniu konta w Serwisie, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Numery ID powiązane z urządzeniem Użytkownika (telefonem, komputerem) będą przetwarzane dla standardowych celów analitycznych (Google Analytics, Facebook Analytics) (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

 

§ 5

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 2. W przypadku zawarcia umowy Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda wówczas Dane Osobowe Użytkowników przechowywane do czasu odwołania zgody.
 4. Dane Osobowe przechowywane ze względu na obowiązki prawne będą usuwane po ustaniu obowiązku.

 

§ 6

ODBIORCY DANYCH I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w związku z realizacją celów Serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy sprzedaży.
 2. Dane Osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy;
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
  3. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne i organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej;
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze;
  5. dostawcy usług marketingowych.
 1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być ujawniane organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Administratora lub bezpieczeństwa Użytkowników oraz pracowników Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników bezpośrednio przez swoich pracowników lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających, z którymi zawierane są stosowne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator korzysta z profilowania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych Użytkowników do oceny niektórych ich cech, w szczególności do analizy i prognozy aspektów dotyczących preferencji, zainteresowań, lokalizacji i przemieszczania się Użytkowników. Wskazane profilowanie jest dokonywane w celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, tworzenia statystyk, a także marketingu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Dane Osobowe Użytkowników nie są domyślnie przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich Administrator będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkowników.

 

§ 7

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia:
  1. prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;
  2. prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
  3. prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania swoich Danych Osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO;
  4. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o którym mowa w art. 7 ust. 3 RODO.
 1. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego client@bottegaursic.com
 2. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

§ 8

PLIKI COOKIES

 1. Serwis używa COOKIES. Są to małe pliki zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, tablecie lub telefonie) w trakcie przeglądania przez Użytkownika stron internetowych, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki COOKIES wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości i treści Serwisu do preferencji Użytkowników;
  2. usprawnienia funkcjonowania Serwisu;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
 1. Gromadzone dane dotyczą w szczególności adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są następujące pliki COOKIES:
  1. „niezbędne” pliki COOKIES, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki COOKIES wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki COOKIES służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki COOKIES, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki COOKIES, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk “Pin” i publikacja treści w serwisie Pinterest);
  5. „statystyczne” pliki COOKIES, umożliwiające dostarczanie anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia COOKES poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami COOKIES dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając stosowny formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane są zachowywane i wykorzystywane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 3. Usunięcie plików COOKIES lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działanie Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

 

§ 9

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Administrator może zmienić postanowienia Polityki Prywatności w szczególności w przypadku:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
  2. zmiany oferty Sklepu;
  3. zmian związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Sklepu, w tym w szczególności związanych z rozwojem funkcjonalności usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, wymagających stosowania lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki;
  4. zmian organizacyjnych u Administratora.
 1. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej Sklepu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 2. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami lub informacjami przekazanymi przez Administratora w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania Danych Osobowych (np. pod formularzem rejestracyjnym w Sklepie), niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
 3. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 15.12.2022
crossmenu