english / polski

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BOTTEGA URSIC

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem: https://bottegaursic.com/, a prowadzony przez Zofię Sobolewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Zofia Sobolewska Ursic”,
  Wojska Polskiego 4, 01-532 Warszawa, NIP: 9451922166, REGON: 120696307 stanowi studio designu w ramach którego przedstawiane są meble, oświetlenie oraz inne przedmioty, które mogą być przedmiotem sprzedaży na podstawie indywidualnych umów zawieranych z klientami w drodze indywidualnych negocjacji.
 2. Serwis internetowy nie jest platformą sprzedaży, w ramach której Użytkownik może złożyć zamówienie w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 3. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie internetowym są własnością Właściciela oraz podlegają ochronie w szczególności jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności w/w ochronie podlegają zamieszczone w Serwisie internetowym zdjęcia, opis Towarów, układ stron (layout), teksty zamieszczone w Serwisie internetowym, logotyp Bottega Ursic oraz wszelkie elementy graficzne. Tym samym zabrania się ich wykorzystywania w celach innych niż związanych z użytkowaniem Serwisu internetowego, w szczególności bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody właściciela Serwisu internetowego, zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i przerabiania części lub całości poszczególnych utworów.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego do prowadzenia działań mogących zaszkodzić interesom Właściciela.
 5. Treści znajdujące się w Serwisie internetowym możliwe są do przeglądania w następujących językach: polskim (język domyślny) oraz języku angielskim. Zmiana języka następuję poprzez przełączenie odpowiedniego modułu znajdującego się w Serwisie internetowym. W przypadku ewentualnych rozbieżności, decydująca jest wersja polska, a Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przeznaczeniem Serwisu internetowego.
 7. Niniejszy dokument określa ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego. Każdy Użytkownik Serwisu internetowego jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://bottegaursic.com/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym trwałym nośniku.

§ 2

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie:

 1. Newsletter – przesyłana przez Właściciela za pośrednictwem e-maila informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, Serwisu internetowego lub działalności Właściciela,
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Właścicielem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Serwis internetowy – strona internetowa działająca pod adresem: https://bottegaursic.com/ oraz wszystkie funkcjonalności z nią związane,
 4. Towar – produkt przedstawiony przez Właściciela w Serwisie internetowym, w szczególności meble, lampy, oświetlenie, artykuły meblarskie zarówno nowe, jak i używane lub modyfikowane zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem,
 5. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu internetowego,
 6. Właściciel – Zofia Sobolewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zofia Sobolewska Ursic”, al. Wojska Polskiego 4, 01-532 Warszawa, NIP: 9451922166, REGON: 120696307, która prowadzi Serwis internetowy.

§ 3

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie internetowym, a odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Opis Towaru zawiera w szczególności wskazanie szacowanej ceny sprzedaży bez kosztów transportu oraz obciążeń publicznoprawnych, wskazanie materiałów, z których wytworzono Towar, wymiary Towaru, pochodzenie Towaru oraz instrukcje dotyczące utrzymania Towaru.
 2. Osoby zainteresowane nabyciem Towarów, powinny skontaktować się z Właścicielem za pośrednictwem formularza udostępnionego na podstronie danego Towaru. Formularz wymaga wskazania imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Złożenie zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 2 może skutkować rezerwacją Towaru na wskazany w opisie Towaru czas (o ile opcja ta jest aktualnie dostępna). Rezerwacja Towaru oznacza, że Towar pozostaje wyłączony ze sprzedaży przez czas wskazany w opisie Towaru.
 4. Złożenie zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 2 nie jest zobowiązujące dla Użytkownika i Właściciela. Podstawą jakichkolwiek zobowiązań Stron dotyczących sprzedaży Towaru jest zawarta pomiędzy stronami umowa sprzedaży Towaru w formie pisemnej lub innej formie dokumentowej. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje z chwilą otrzymania przez Właściciela podpisanego przez Użytkownika egzemplarza umowy sprzedaży oraz otrzymania przez Właściciela całości ceny sprzedaży Towaru.
 5. Wszystkie szczegóły transakcji pomiędzy Właścicielem i Użytkownikiem opisuje umowa sprzedaży Towaru, w tym koszty transportu Towaru oraz wysokość obciążeń publicznoprawnych. Ewentualne określenie przez Właściciela w toku korespondencji prowadzonej z Użytkownikiem takich elementów transakcji jak Towar, cena, wysokość kosztów dodatkowych, w wyniku złożenia przez Użytkownika zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 2, nie będzie traktowane jako element umowy sprzedaży Towaru i nie będzie wiążące dla Stron.
 6. Zapłata za Towar możliwa jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w zawartej umowie sprzedaży Towaru.

§ 4

DOSTAWA

 1. Towary dostarczane będą w sposób odpowiedni do gabarytów, wagi i odległości miejsca dostawy od siedziby Właściciela. Koszty dostawy Towaru ustalane będą indywidualnie w umowie sprzedaży Towarów. Koszty dostawy Towaru ponosi Użytkownik, chyba że co innego zastrzeżono w umowie sprzedaży Towaru.
 2. Możliwość dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego w zapytaniu ofertowym przez Użytkownika będzie ustalana indywidualnie pomiędzy Właścicielem i Użytkownikiem.
 3. Towar zostanie wysłany pod warunkiem otrzymania całości ceny sprzedaży Towaru oraz całości kosztów dostawy przez Właściciela, a także pod warunkiem otrzymania przez Właściciela podpisanego przez Użytkownika egzemplarza umowy sprzedaży Towaru.
 4. W przypadku, gdy adres wysyłki Towaru znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wszelkie ewentualne dodatkowe koszty, w tym związane z należnościami publicznoprawnymi, których powstanie może być związane z zawarciem umowy sprzedaży Towarów obciążają Użytkownika.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Właściciel dostarcza Towary w stanie zgodnym z opisem Towarów w Serwisie internetowym z uwzględnieniem, że Towary stanowią zasadniczo rzeczy używane, które zostały poddane renowacji.
 2. Szczegółowe prawa i obowiązki Właściciela będącego sprzedającym i Użytkownika będącego kupującym w ramach umowy sprzedaży Towaru określać będzie umowa sprzedaży Towaru.

§ 6

SERWIS INTERNETOWY I NEWSLETTER

 1. Serwis internetowy umożliwia korzystanie przez Użytkownika z usługi Newsletter.
 2. Aby skorzystać z Newslettera, Użytkownik powinien podać swój adres e-mail oraz aktywować odpowiednie pole w dedykowanym formularzy. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Właściciel.
 3. Umowa o świadczenie usług wskazanych w ust. 1 zawierania jest w momencie uzupełnienia formularza Newslettera. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 jest nieodpłatne.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług wskazanych w ust. 1 poprzez przesłanie e-maila do Właściciela z żądaniem usunięcia adresu e-mail z subskrypcji Newslettera, najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rezygnacji z tych usług.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów Regulaminu, Właściciel po uprzednim wezwaniu Użytkownika za pośrednictwem e-maila, do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, może rozwiązać umowę w zakresie świadczenia usług wskazanych w ust. 1, ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z Serwisem internetowym oraz świadczonymi usługami wskazanymi w ust. 1. Użytkownik składa reklamację pocztą lub za pośrednictwem e-maila na adres: client@bottegaursic.com. Reklamacja powinna zawierać dane adresowe Użytkownika, opis problemu, datę jej stwierdzenia oraz wskaże swoje oczekiwanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Termin do złożenia reklamacji, o której mowa w ust. 6 wynosi 30 dni od dnia, w którym zauważono wady świadczonych usług wskazanych w ust. 1. Reklamację złożoną po upływie ww. terminu Właściciel pozostawia bez rozpoznania.
 8. Reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 6, Właściciel rozpatruje najpóźniej w ciągu 28 dni od daty jej otrzymania. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub o jej pozostawieniu bez rozpoznania Właściciel prześle Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania Użytkownika.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oaz usług wskazanych w ust. 1, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajowo zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób niezakłócający działalności Właściciela, w tym poprzez powstrzymywanie się od wszelkich działań powodujących, iż korzystanie z Serwisu internetowego oraz usług wskazanych w ust. 1 staje się utrudnione lub uciążliwe, a także poprzez powstrzymywanie się od rozsyłania na adresy e-mail Właściciela, niezamówionej informacji handlowej (spamu) oraz niedostarczanie i nieprzekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa.
 10. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do aktywnego konta e-mail;
  3. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
  4. włączenie w przeglądarce internetowej akceptacji cookies oraz Javascript.

§ 7

DANE OSOBOWE

Użytkownik zawierając umowę sprzedaży Towaru lub dokonując subskrypcji Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą Polityką prywatności, określającą cele przetwarzania, dostępną pod adresem: https://bottegaursic.com/polityka-prywatnosci

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
 2. Serwis internetowy został zaprojektowany do użytku zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827 ze zm.) oraz inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego.
 3. Właściciel może zmienić postanowienia Regulaminu w szczególności w następujących przypadkach:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. zmian związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu internetowego, wprowadzanych celem dostosowania zapisów Regulaminu do tych zmian;
  3. zmian organizacyjnych u Właściciela;
  4. zmian warunków handlowych lub zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły u kontrahentów i podmiotów współpracujących z Właścicielem.
 4. O zmianach Regulaminu Właściciel zawiadomi Użytkowników poprzez e-mail. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia o zmianach. W przypadku braku wypowiedzenia Regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Użytkownicy będą związani zapisami Regulaminu w zmienionej wersji.
 5. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 3 nie wpływają na umowy sprzedaży Towarów zawarte przed dniem wejścia w życie tych zmian.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2022
crossmenu